(02) 369-3838 ต่อ 410
Follow us:

เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว


  เงื่อนไขการใช้บริการ

  คู่สัญญาตกลงให้การใช้บริการตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  ข้อ 1. คำนิยาม

  ในคําขอ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

 • “บริษัท” หมายถึง บริษัท กรุงเทพออโตแมช จํากัด
 • “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการจากบริษัทตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้
 • “ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่เป็นพนักงาน, ตัวแทน หรือผู้รับบริการของผู้ใช้บริการ
 • “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่เป็นลูกค้าของผู้ใช้บริการ
 • “บริการ” หมายถึง สิทธิการใช้โปรแกรม Ursa Shop ที่บริษัทจัดให้แก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้
 • “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการสิทธิการใช้โปรแกรม Ursa Shop, ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการจากบริษัท ซึ่งคํานวณตามอัตราที่ได้ตกลงกัน

  ข้อ 2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

  (1) ผู้ใช้บริการทุกรายจะต้องใช้บริการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้ เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

  (2) กรณีมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  ข้อ 3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

  บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆที่กำหนดไว้ ณ.ที่นี้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าแอปพลิเคชันของบริษัทภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการอยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

  ข้อ 4. การสมัคร

  (1) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ในบริการ อย่างไรก็ดีบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และบริษัทมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ในกรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือกรณีผู้ใช้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

  (2) บริษัทมิได้จัดบริการนี้ไว้เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิการใช้งานไปแล้ว หรือกรณีอื่นตามดุลพินิจของบริษัท หากบริษัทพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องดังกล่าว ฝ่าฝืนเข้าใช้บริการ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลา

  ข้อ 5. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท

  (1) บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนอัตราค่าบริการและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งกระทําตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ให้สิทธิดําเนินการให้บริการแก่บริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และคู่สัญญาตกลงว่า บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้บริการในฉบับนี้ จะถือว่าผู้ใช้บริการเห็นชอบข้อกำหนดในการใช้บริการในฉบับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วด้วย

  (2) ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ บริษัทจะดําเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุด

  (3) บริษัทจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการตามสัญญานี้ แต่จะไม่มีความรับผิดชอบในกรณีที่ การให้บริการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

  (4) บริษัทจะไม่นําข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล หรือตามกฎหมายพิเศษในสถานการณ์ไม่ปกติ

  (5) บริษัทมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนําเข้ามา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ หรือบริการอื่น หรือกระบวนการอื่นๆ ของบริษัท หรือกิจการในเครือที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เช่น บริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานการวิจัยการตลาด, วิจัยด้านผลประกอบการของธุรกิจ SMEs, เตรียมผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการตลาดเพื่อสื่อความ ภาพ หรือเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ

  (6) บริษัทสามารถลบข้อมูล, เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากพบข้อมูลที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท

  (7) บริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการได้ หากพบว่าผู้ใช้บริการกระทำกิจกรรมที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น การพนัน, เผยแพร่เนื้อหาอันเป็นเท็จ, สื่อที่แสดงถึงการขาดการรับผิดชอบต่อสังคม, ยุยงส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้ง, จำหน่ายสินค้าผิดประเภท รวมไปถึงการโฆษณาเกินจริง เป็นต้น

  (8) บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ

  ข้อ 6. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

  (1) ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้เพื่อตนเอง หรือในทางธุรกิจปกติของตน และจะไม่นําไปให้บริการต่อ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการให้บริการกับลูกค้าในทางธุรกิจปกติของตน

  (2) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องไม่ดําเนินการอย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศของทางราชการ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรือ ต่อไปในอนาคต และหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือช่วยเหลือส่งเสริมในการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

  (3) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการนี้เพื่อล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  (4) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการนี้เพื่อส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม

  (5) ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ลอกเลียนแบบ ทําซ้ำ หรือ ดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากบริษัท

  (6) ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทําโดยมีเจตนาหรือไม่

  (7) ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่บริษัทตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในคําขอ/สัญญานี้ ทั้งนี้ ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้บริการ ย่อมทําให้บริษัทหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ในการให้บริการเท่าที่ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้บริการมีผลกระทบต่อบริษัท

  (8) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หากก่อให้เกิดความเสียหายใดๆก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวน (ถ้ามี) ให้แก่บริษัท

  (9) ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่บันทึกลงในฐานข้อมูล และรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้นำเข้ามาในบริการของบริษัท

  (10) เนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนประกอบการให้บริการภายใต้สัญญานี้ อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบริษัทหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหา หรือข้อมูลเหล่านั้น เพื่อประกอบการใช้บริการเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้ทําซ้ําเนื้อหา หรือข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

  (11) ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทําโดยมี เจตนาหรือไม่

  (12) ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาชื่อผู้ใช้ (user name) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่น นําข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่า การกระทําเหล่านั้น เป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

  (13) ในกรณีผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ได้ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน

  ข้อ 7. ระยะเวลาใช้บริการ

  คู่สัญญาตกลงว่า เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาการใช้บริการขยายออกไปอีกคราวละเท่ากําหนดระยะเวลาเดิม ตามที่ระบุในสัญญาใช้บริการนี้ เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะขยายระยะเวลาการใช้บริการออกไปอีก โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการไปจนครบกําหนดวันสุดท้ายของรอบการใช้บริการ

  ข้อ 8. ค่าบริการ

  (1) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชําระค่าบริการตามเงื่อนไขที่ระบุภายในเวลาที่กําหนด เช่น ชำระค่าบริการล่วงหน้า เป็นต้น

  (2) ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากไม่ต้องการใช้บริการโดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการเอง

  (3) ค่าบริการที่ชําระล่วงหน้าสามารถคืนเป็นเงินสดได้ ในกรณีที่เป็นการยกเลิกบริการตามข้อ 6 (2) โดยส่วนที่ใช้บริการไป แล้วน้อยกว่า 1 เดือนถือว่าใช้ไป 1 เดือน

  (4) หากการชำระค่าบริการนั้นเป็นการชำระค่าบริการล่วงหน้า และได้รับส่วนลดไปแล้วจากการชำระล่วงหน้า เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน จะคำนวณมูลค่าการใช้งานไปแล้ว จากจำนวนเดือนที่ได้ใช้บริการไปแล้ว คูณกับ ค่าบริการรายเดือนปกติก่อนหักส่วนลดสำหรับช่วงเวลาที่ได้ใช้บริการไปแล้ว แล้วนำไปหักออกจากมูลค่าที่ชำระล่วงหน้าไปแล้ว ก็จะได้จำนวนเงินที่จะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่หากมูลค่าการใช้งานไปแล้ว มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าที่ชำระล่วงหน้าไปแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้

  (5) เครดิตการให้บริการที่ได้นอกเหนือจากการชําระค่าบริการตามปกติ ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ (เช่น เครดิตที่ได้จากการแนะนําต่อ หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้)

  ข้อ 9. การระงับบริการชั่วคราว

  (1) ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

  (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจารจร การถูกโจรกรรม การล่มของระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ความผิดพลาดจากการให้บริการของบริษัทรายอื่นที่นํามาเชื่อมต่อกัน หรือความผิดพลาดของผู้ ให้บริการอื่นที่บริษัทใช้งาน เป็นต้น
  • ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมเพื่อขอใช้บริการ
  • บริษัทพิสูจน์ได้ว่าบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนต่อสัญญาใช้บริการนี้
  • ผู้ใช้บริการไม่ได้ชําระค่าบริการตามที่ตกลงกัน
  • บริษัทมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบในการใช้บริการเป็นการเร่งด่วน โดยบริษัทต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร ในกรณีที่บริษัทระงับการให้บริการชั่วคราวตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ ผู้ใช้บริการยังคงต้องชําระค่าบริการตามปกติ

  ข้อ 10. การบอกเลิกบริการ

  บริษัทมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

  (1) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

  (2) บริษัทมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนําบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้

  (3) บริษัทมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า การใช้งานของผู้ใช้บริการส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับบริษัท ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือระบบการให้บริการตามสัญญานี้

  (4) บริษัทไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท

  (5)เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

  (6) บริษัทสามารถลบข้อมูลบริษัทของผู้ใช้บริการ, บัญชีผู้ใช้ หรือข้อมูลใดๆ ที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 1 ปีหรือนานกว่านับตั้งแต่วันที่มีการใช้งานครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ

  ข้อ 11. การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น Ursa Car

  (1) ผู้ใช้บริการสามารถเปิดร้านค้าใน Ursa Car เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจได้

  (2) ผู้ใช้บริการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน Ursa Car โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะที่ต้องใช้ในการแสดง และเผยแพร่สู่สาธารณะได้เท่านั้น เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ตำแหน่งที่ตั้ง, เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร, อีเมล, วัน-เวลาเปิดทำการ, รูปร้านค้า, คะแนนเรตติ้ง, ประวัติการรีวิว ฯลฯ

  (3) ผู้ใช้บริการอนุญาตให้มีการแบ่งปันข้อมูลประวัติการซ่อมของรถของลูกค้าให้แก่ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Ursa Car นอกจากนี้ยังรวมถึงอนุญาตให้ลูกค้าสามารถแบ่งปันประวัติการซ่อมของรถให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วย

  (4) การแบ่งปันข้อมูลประวัติการซ่อมของรถของลูกค้าให้แก่ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Ursa Car กระทำโดยผู้ใช้บริการเอง ดังนั้นหากเกิดปัญหา หรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในภายหลัง ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายเองทั้งหมด

  (5) ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ลูกค้าให้คะแนนการซ่อม รวมถึงรีวิวผลการซ่อมด้วย

  (6) ในกรณีที่ผลรีวิวเป็นไปในทางลบ ซึ่งทางบริษัทอาจจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทในทุกด้านเป็นอย่างดีและรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  (7) ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่นำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดจากความเป็นจริง ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนคำรับรองนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ และบริษัทมีสิทธิลบข้อมูลอันขัดแย้งต่อคำรับรองดังกล่าวออกจากระบบได้ในทันที

  (8) ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทอาจตรวจสอบ และลบเนื้อหาใดๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร รูปภาพ), รีวิว (ความคิดเห็น คะแนน รูปภาพ like/unlike), โพสต์, บรอดแคส (โฆษณา) หรือข้อมูลอื่นๆ บนแอปพลิเคชัน Ursa Carได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางบริษัทในเรื่องข้อมูลบนแอปพลิเคชัน Ursa Carถือเป็นที่สุด

  ข้อ 12. ข้อตกลงอื่นๆ

  (1) ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของบริษัทตามกฎหมายหรือตามคําขอ/สัญญาฉบับนี้ ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ใช้บริการ

  (2) เมื่อผลแห่งสัญญานี้ยกเลิกไปแล้วด้วยเหตุใดๆ บริษัทสามารถลบข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนําเข้ามาในฐานข้อมูลได้

  (3) เงื่อนในการใช้บริการฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

  เงื่อนไขการใช้บริการ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") หมายถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") และผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") ซึ่งใช้บริการของแอปพลิเคชัน Ursa Car (ต่อไปนี้เรียกว่า "แอปพลิเคชัน") ไม่ว่าเกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใดก็ตาม

  ข้อ 1. คำนิยาม

  คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

  "เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสามารถเข้าถึงได้ หรือส่งผ่านทางบริการไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่บริษัทออกหรือส่งผ่านทางบริการ

  ข้อ 2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

  (1) ผู้ใช้บริการทุกรายจะต้องใช้บริการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้ เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

  (2) กรณีมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  ข้อ 3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

  บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ที่กำหนดไว้ณ.ที่นี้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าแอปพลิเคชันของบริษัทภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการแอปพลิเคชันอยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

  ข้อ 4. บัญชีผู้ใช้บริการ

  (1) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันของทางบริษัทได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน ตามที่บริษัทเห็นสมควร

  (2) เมื่อผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่บริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการฯ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

  (3) บัญชีแต่ละบัญชีในแอปพลิเคชัน มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะ และเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกได้

  (4) บริษัทอาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการ เช่นในกรณีที่บริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการกำลังละเมิดกฎหมายหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือบัญชีของผู้ใช้บริการใดๆ ที่ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลา 1 ปีหรือนานกว่านั้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด

  ข้อ 5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก บริษัทสัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ

  ข้อ 6. การให้บริการ

  (1) บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้เนื้อหา ที่บริษัทจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำไปโอนต่อหรือเผยแพร่ใหม่โดยเด็ดขาด

  (2) ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบเนื้อหาใดๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ระยะทาง คะแนน รูปภาพ) หรือรีวิว (ความคิดเห็น คะแนน รูปภาพ like/unlike) หรือข้อมูลอื่นๆ บนแอปพลิเคชันได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางบริษัทในเรื่องข้อมูลบนแอปพลิเคชันถือเป็นที่สุด

  (3) ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่นำเสนอข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดจากความเป็นจริง ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนคำรับรองนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ และบริษัทมีสิทธิลบข้อมูลอันขัดแย้งต่อคำรับรองดังกล่าวออกจากระบบได้ได้ในทันที

  (4) หากผู้ใช้บริการซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

  (5) บริษัทอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันนี้แก่บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นที่เป็น partner กันกับบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต

  (6) บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติบริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ

  ข้อ 7. ข้อจำกัด

  ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะใช้แอปพลิเคชันนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในฉบับนี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการ

  (1) กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

  (2) กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  (3) กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา

  (4) กิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ

  (5) กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกหรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

  (6) กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

  (7) กิจกรรมที่มีการใช้บริการเพื่อการขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท) กิจกรรมที่มีการใช้บริการเพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจารกิจกรรมที่มีการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการพบบุคคลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคามหรือการหมิ่นประมาทผู้ใช้รายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของบริการ

  (8) กิจกรรมที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

  ข้อ 8. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

  (1) ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการนี้โดยยอมรับความเสี่ยงและจะต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำ และผลของการกระทำที่มีต่อบริการนี้แต่เพียงผู้เดียว

  (2) บริษัทอาจใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมได้ หากพบว่าผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นๆ

  (3) ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ความเสียหายแก่บริษัทอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในขณะที่ใช้บริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททันทีที่บริษัทร้องขอ

  ข้อ 9. การจำกัดความรับผิดของบริษัท

  (1) บริษัทขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทรับผิดใดๆ จากความเสียหายดังกล่าว

  (2) บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม

  (3) ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ด้วย อ่านต่อได้ที่

  ข้อ 10. นโยบายระงับข้อพิพาท

  ใช้บริการรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนแอปพลิเคชันนี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ งานเพลง หรืองานภาพยนตร์ทั้งหมดได้

  เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนแอปพลิเคชันนี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

  (1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่งนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
  • หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
  • รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
  • ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ

  (2) ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายังบริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด 56 ถ.ไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100, โทรศัพท์: 0-2369-3838 ต่อ 410, Email: support@ursaapp.com

  (3) ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับการแจ้งจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินคดีกับบริษัทด้วย

  ข้อ 11. การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า บริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนบริษัทเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  (1) ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสอบสวน โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รายละเอียดของบริษัท และรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าพนักงานสอบสวน

  (2) แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อบริษัท โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด 56 ถ.ไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

  เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มข้างต้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

  (1) ดำเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยเร็ว

  (2) จัดทำสำเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลขอบริษัท

  (3) ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการแต่ละประเภทไป แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทำความผิดให้เร็วที่สุด

  ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการข้างต้นครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งปวงต่อบริษัท และให้บริษัทหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทั้งปวง

  ข้อ 12. การชดเชยค่าเสียหาย

  ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

  ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่แอปพลิเคชัน บริษัท หรือกรรมการของบริษัท อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้เสียไปตามจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

  อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบริษัทร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อบริษัทอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

  ข้อ 13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ หรือสมัครเข้าใช้บริการของ ursaapp.com ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

 • 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ursaapp.com ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการบัญชีสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินและบัญชีได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว ursaapp.com มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ข้อมูลทางด้านภาษี, ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน, ข้อมูลการจดทะเบียนทางการค้า, ข้อมูลบัตรเครดิต และ อื่นๆ เป็นต้น

 • 2. ursaapp.com จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ
 • 2.1 สมัครใช้บริการ
 • 2.3 มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน (Support team)
 • 2.4 มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ ursaapp.com แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใดๆ ของ ursaapp.com ได้

 • 3. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 • 3.1 เมื่อท่านสมัครใช้บริการใดๆ ของ ursaapp.com ถือว่าท่านยินยอมให้ ursaapp.com เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
 • 3.2 ursaapp.com จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้
  • เพื่อระบุตัวตนของท่าน
  • เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
  • เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการบริการ
  • เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
 • 4. หน้าที่ของท่านในการดูแลรักษา Password
 • เพื่อให้ ursaapp.com บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ Password ของท่านไว้เป็นความลับ และท่านมีหน้าที่แจ้งให้ ursaapp.com ทราบในทันทีที่ท่านพบหรือทราบว่ามีการใช้ Password ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • 5. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
 • ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่ ursaapp.com ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้ ursaapp.com จัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ursaapp.com ด้วยตัวท่านเอง ursaapp.com ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว

 • 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ursaapp.com จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
  • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน
  • ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น
 • 7. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
 • การสมัครใช้บริการของ ursaapp.com ถือว่าท่านอนุญาตให้ ursaapp.com เข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในการต่อไปนี้
  • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา
  • เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ
  • เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็ก
 • 8. การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ต่างประเทศ
 • ursaapp.com ใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของ ursaapp.com เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของ ursaapp.com ถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

 • 9. มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ursaapp.com รักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ ursaapp.com ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากลของ ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล
ติดต่อเรา
 • ที่อยู่: บริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด
  520 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง
  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทรศัพท์: (02) 369-3838 ต่อ 410
 • อีเมล: support@ursaapp.com
 • LINE @ursaapp
 • วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08:00 - 17:00 น.
  (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดตามข่าวสาร